Zapraszamy

Wybory samorządowe odbędą się:

I tura – 21.10.2018

II tura – 4.11.2018

Zapraszamy do włączenia się w prace obwodowych komisji wyborczych (wyszukiwarka obwodów > KLIK).

Dieta członka komisji za I turę wyborów:

  • przewodniczący obwodowej komisji wyborczej – 380 zł
  • zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej – 330 zł
  • członek obwodowej komisji wyborczej – 300 zł

Dieta członka komisji za II turę wyborów wynosi połowę powyższych kwot.

W każdym obwodzie będą powołanie po dwie komisje:

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do piątku 14.09.2018

1.Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, którego jest obywatelem

 

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

Członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub obserwator społeczny.

Członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie PKW.gov.pl

 

 

Pomóż przy zbiórce podpisów > KLIK